Ouderkring en medezeggenschap

Ouderkring Montfort College

De ouderkring van het Montfort college bestaat uit maximaal 15 ouders/verzorgers. In de samenstelling streven we ernaar om ouders met kinderen in elk leerjaar en niveau mee te laten doen. Als ouderkring willen wij graag de bereikbaarheid, de betrokkenheid en de connectie tussen school en thuis vergroten door een klankbord te zijn voor ouders/verzorgers en een gesprekspartner te zijn voor de schoolleiding. De ouderkring komt vijf keer per schooljaar samen om in overleg te gaan met elkaar en leden van het managementteam.

De ouderkring heeft vooral een klankbordfunctie. Ook vraagt de directie de ouders regelmatig om input over diverse (beleids)zaken. Daarnaast brengen ouders ook zelf onderwerpen in. Denk hierbij aan zaken als lesuitval, het pestprotocol, passend onderwijs, kwaliteit, huiswerk, toetsweken en communicatie. Er worden geen individuele problemen besproken. Hiervoor zijn de mentor, leerjaarcoördinator en/of teamleider de eerste aanspreekpunten.

Zo denken we mee aan de verbetering van de school. Meedoen kan. Als vast lid van de ouderkring of om soms aan te schuiven, bijvoorbeeld als de onderwerpen van de bijeenkomst u aanspreken of als u een ingebracht punt nader wilt toelichten.

Heeft u een punt om in te brengen? We horen het graag van u! U kunt een mail sturen met uw onderwerp en een korte toelichting naar: ouderkringmontfortcollege@gmail.com of ariegman@lmc-vo.nl

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen over de ouderkring of wilt u zich aanmelden? Ook dan zien we uw mail graag tegemoet!

 

De medezeggenschapsraad Montfort College

De medezeggenschapsraad denkt positief-kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. 
De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd. 

De leden hebben een zittingstermijn van 3 jaar en worden uit hun geledingen gekozen. 

De meest directe invloed op het schoolbeleid wordt echter uitgeoefend door de medezeggenschapsraad. In deze raad zitten vertegenwoordigers van alle geledingen in de school. Deze raad bestaat uit twee geledingen, namelijk de geleding ouders en leerlingen en de geleding docenten en onderwijsondersteunend personeel. 

Het is voor de leden van de Medezeggenschapsraad natuurlijk belangrijk te weten wat er onder de ouders leeft. U kunt de leden altijd aanspreken en vragen stellen, zodat de inspraak optimaal wordt benut om gezamenlijk de schoolse en niet schoolse zaken zo goed mogelijk te organiseren.