Oudercommissie

Het Montfort College vindt het fijn als ouders zich betrokken voelen bij school. Een goed contact met ouders vergroot de betrokkenheid en daarmee ook een goede sfeer op school met als gevolg dat de leerlingen het fijn vinden op school en beter kunnen presteren. Het Montfort College is erg blij als ouders zich actief willen bezighouden met het schoolleven van hun kind. Als ouders actief betrokken willen worden bij de gang van zaken op school biedt Montfort de mogelijkheid om lid te worden van de oudercommissie.

 

WERVING OUDERS VOOR DE OUDERCOMMISSIE 2018-2019 

 

SAMENSTELLING 
De oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders/verzorgers van de leerlingen van het Montfort College en bestaat uit 8 tot 10 leden uit de verschillende groepen van zowel mavo, havo als vwo. Twee leden van de oudercommissie zijn ook lid van de medezeggenschapsraad. Deze raad is voor elke school wettelijk verplicht.

ZITTINGSPERIODE
Iedere ouder kan lid worden van de oudercommissie. Dit kan op elk gewenst moment zodra er een plaats is vrijgekomen en is niet afhankelijk van het leerjaar van het eigen kind of kinderen. Het is dus niet zo dat ouders alleen vanaf de brugklassen lid kunnen worden. Zolang een eigen kind (kinderen) leerling op het Montfort College is (zijn), mag een ouder lid zijn van de oudercommissie. De oudercommissie kan een oproep doen voor een nieuw lid zodra er een plaats is vrijgekomen.

VERPLICHTINGEN
De leden van de oudercommissie zijn vrijwilligers. De taken die de leden uitvoeren zijn op vrijwillige basis, maar niet vrijblijvend. Als lid van de oudercommissie is men verplicht alle, of ten minste zo veel mogelijk, bijeenkomsten bij te wonen, te helpen bij activiteiten die door de oudercommissie worden georganiseerd en bij activiteiten waarvoor de school de hulp van de oudercommissie vraagt. Er wordt verwacht dat een lid zich afmeldt als blijkt dat het op het laatste moment niet mogelijk is om te komen. Dan kan hiermee rekening worden gehouden en bij sommige activiteiten of bijeenkomsten voor vervanging worden gezorgd.

BIJEENKOMSTEN
De oudercommissie heeft een adviserende functie en kan gevraagd of ongevraagd een advies uitbrengen als dit de school ten goede komt. De commissie vergadert 7 tot 8 keer per jaar op school. Het overleg wordt altijd bijgewoond door een lid van het managementteam van school en de schooloudercontactpersoon. Tijdens het overleg wordt er gesproken over personalia, schoolgebouw, beleid (onderwijskundig) en alle andere actuele zaken die ouders en leerlingen bezig houden.   De informatie die wordt besproken, kan (zeer) vertrouwelijk zijn. Ook de notulen van de bijeenkomsten  van de oudercommissie zijn vertrouwelijk en worden alleen naar de leden van de oudercommissie gestuurd. Er wordt dan ook verwacht dat de leden van de oudercommissie met de nodige zorgvuldigheid hiermee omgaan. De oudercommissie heeft recht op informatie met betrekking tot de school en alle zaken die daarmee samenhangen om te allen tijde een zo goed mogelijk advies te kunnen uitbrengen. 

CONTACTEN 
Voor vragen of problemen kunnen ouders altijd contact opnemen met een lid van de oudercommissie of, eventueel met hulp van de oudercommissie met iemand van de schoolleiding of de schooloudercontactpersoon. De oudercommissie is de schakel tussen ouders en school.

OUDERBIJDRAGE 
Het Montfort College vraagt aan de ouders een vrijwillige bijdrage in de kosten voor alle extra activiteiten die niet door het Ministerie van Onderwijs worden vergoed.   Een klein deel van deze bijdrage wordt beschikbaar gesteld aan de oudercommissie om zelf activiteiten voor de leerlingen te kunnen organiseren. Dit budget wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de vestigingsdirecteur.Dit deel van de ouderbijdrage wordt beheerd door het hoofd administratie.

ACTIVITEITEN OUDERCOMMISSIE 
De activiteiten die door de oudercommissie worden georganiseerd, kunnen per jaar verschillend zijn, maar een aantal activiteiten staan vast op de agenda, te weten: 
- sinterklaasviering 
- kerstontbijt 
- pasen 
- diploma-uitreiking (klein presentje als aandenken) 
Activiteiten waarbij ondersteuning of aanwezigheid van de oudercommissie wordt gevraagd, zijn:
-themabijeenkomsten 
-open dag
-week van de liefde (elk schooljaar in februari) 
-tweede week met thema (elk schooljaar in november/december) 
-dag vrijwilligerswerk door leerlingen