Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. 

De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd. 

De leden hebben een zittingstermijn van 3 jaar en worden uit hun geledingen gekozen. 

De meest directe invloed op het schoolbeleid wordt echter uitgeoefend door de medezeggenschapsraad. In deze raad zitten vertegenwoordigers van alle geledingen in de school. Deze raad bestaat uit twee geledingen, namelijk de geleding ouders en leerlingen en de geleding docenten en onderwijsondersteunend personeel. 

Het is voor de leden van de Medezeggenschapsraad natuurlijk belangrijk te weten wat er onder de ouders leeft. U kunt de leden altijd aanspreken en vragen stellen, zodat de inspraak optimaal wordt benut om gezamenlijk de schoolse en niet schoolse zaken zo goed mogelijk te organiseren.